A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N

Algemene Voorwaarden

 

Algemeen

Eenmanszaak (Kamer van Koophandel 56429908), hierna te noemen AVB Webpromotions, verleent u hierbij toegang tot www.horseyard.nl (de Website) en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. AVB Webpromotions behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Adverteerders dienen zelf de inhoud voor de Website aan te leveren. AVB Webpromotions oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. AVB Webpromotions zal klachten over AVB Webpromotionssinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op.

De adverteerder is volledig aansprakelijk voor aangeboden tekst en foto’s en vrijwaart AVB Webpromotions indien deze uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken. Indien AVB Webpromotions uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden AVB Webpromotions zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is AVB Webpromotions, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van AVB Webpromotions en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Er dienen alleen auteursrechtvrije foto’s aangeleverd te worden door de adverteerder.

De adverteerder is volledig aansprakelijk voor de eventuele consequenties van aanleveren van niet auteursrechtvrije foto’s en/of teksten.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

AVB Webpromotions is nimmer aansprakelijk voor stroomstoringen, internetstoringen, het hacken van deze of andere websites of alle andere oorzaken waardoor de website niet bereikbaar is.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij AVB Webpromotions en haar adverteerders. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van AVB Webpromotions, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken.

algemene voorwaarden horseyard algemene voorwaarden horseyard algemene voorwaarden horseyard algemene voorwaarden horseyard algemene voorwaarden horseyard algemene voorwaarden horseyard algemene voorwaarden horseyard algemene voorwaarden horseyard algemene voorwaarden horseyard

paardenfokkers en stoeterijen Maneges Stalbouw Fokkers Vakanties Winkels Trailers Paardenverkoop Klinieken Webshops Koetsen Hoefsmeden Verzekeringen Zadels Voeding Paarden Ruitersport

paardenfokkers en stoeterijen Maneges Stalbouw Fokkers Vakanties Winkels Trailers Paardenverkoop Klinieken Webshops Koetsen Hoefsmeden Verzekeringen Zadels Voeding Paarden Ruitersport Maneges Stalbouw Fokkers Vakanties Winkels Trailers Paardenverkoop Klinieken Webshops Koetsen Hoefsmeden Verzekeringen Zadels Voeding Paarden Ruitersport Maneges Stalbouw Fokkers Vakanties Winkels Trailers Paardenverkoop Klinieken Webshops Koetsen Hoefsmeden Verzekeringen Zadels Voeding Paarden Ruitersport Maneges Stalbouw Fokkers Vakanties Winkels Trailers Paardenverkoop Klinieken Webshops Koetsen Hoefsmeden Verzekeringen Zadels Voeding Paarden Ruitersport Maneges Stalbouw Fokkers Vakanties Winkels Trailers Paardenverkoop Klinieken Webshops Koetsen Hoefsmeden Verzekeringen Zadels Voeding Paarden Ruitersport Maneges Stalbouw Fokkers Vakanties Winkels Trailers Paardenverkoop Klinieken Webshops Koetsen Hoefsmeden Verzekeringen Zadels Voeding Paarden Ruitersport Maneges Stalbouw Fokkers Vakanties Winkels Trailers Paardenverkoop Klinieken Webshops Koetsen Hoefsmeden Verzekeringen Zadels Voeding Paarden Ruitersport Maneges Stalbouw Fokkers Vakanties Winkels Trailers Paardenverkoop Klinieken Webshops Koetsen Hoefsmeden Verzekeringen Zadels Voeding Paarden Ruitersport Maneges Stalbouw Fokkers Vakanties Winkels Trailers Paardenverkoop Klinieken Webshops Koetsen Hoefsmeden Verzekeringen Zadels Voeding Paarden Ruitersport Maneges Stalbouw Fokkers Vakanties Winkels Trailers Paardenverkoop Klinieken Webshops Koetsen Hoefsmeden Verzekeringen Zadels Voeding Paarden Ruitersport Maneges Stalbouw Fokkers Vakanties Winkels Trailers Paardenverkoop Klinieken Webshops Koetsen Hoefsmeden Verzekeringen Zadels Voeding Paarden Ruitersport Maneges Stalbouw Fokkers Vakanties Winkels Trailers Paardenverkoop Klinieken Webshops Koetsen Hoefsmeden Verzekeringen Zadels Voeding Paarden Ruitersport Maneges Stalbouw Fokkers Vakanties Winkels Trailers Paardenverkoop Klinieken Webshops Koetsen Hoefsmeden Verzekeringen Zadels Voeding Paarden Ruitersport Maneges Stalbouw Fokkers Vakanties Winkels Trailers Paardenverkoop Klinieken Webshops Koetsen Hoefsmeden Verzekeringen Zadels Voeding Paarden Ruitersport Maneges Stalbouw Fokkers Vakanties Winkels Trailers Paardenverkoop Klinieken Webshops Koetsen Hoefsmeden Verzekeringen Zadels Voeding Paarden Ruitersport

logo